JESTEŚ TUTAJ: OFEROWANE TECHNOLOGIE / Internet dla biznesu

Internet dla biznesu

Internet dla biznesu

Usługa symetrycznego dostępu do Internetu jest skierowana do Klientów biznesowych, dla których Sieć jest niezbędna do pracy. Dedykowane łącza internetowe, czy to za pośrednictwem radiolinii, czy światłowodu to wysoka niezawodność pewność i stabilność działania. Usługa ta charakteryzuje się taką samą prędkością pobierania, jak i wysyłania danych, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych.

W dzisiejszych czasach Internet jest dla Twojej firmy niezbędnym narzędziem pracy, jeśli  cenisz sobie czas jaki można zaoszczędzić dzięki szybszej wymianie informacji, warto pomyśleć o profesjonalnym rozwiązaniu, jakim jest symetryczny dostęp do Internetu.

Decydując się na taką usługę, zyskujesz:

  • Taką samą pręd­kość wy­sy­ła­nia i po­bie­ra­nia da­nych
  • Sta­bil­nie dzia­ła­ją­cą usłu­gę, gwa­ran­cję dzia­ła­nia na po­zio­mie 99,8% w skali roku
  • Prze­pu­sto­wość łącza pre­cy­zyj­nie do­pa­so­wa­ną do po­trzeb Two­jej firmy
  • Ska­lo­wal­ność roz­wią­za­nia
  • Do­wol­ną ilość sta­łych ad­re­sów IP
  • Pomoc tech­nicz­ną 24h na dobę, 7 dni w ty­go­dniu, 365 dni w roku

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji!