Monitoring składowisk odpadów

Po dużej ilości pożarów na składowiskach odpadów Minister Środowiska zdecydował o wprowadzeniu obowiązku monitorowania składowisk od 22 lutego 2019 r.

Kogo dotyczy obowiązek posiadania wizyjnego systemu kontroli?

Obowiązek monitorowania terenu spoczywa na przedsiębiorstwach, które magazynują lub składują odpady posiadające właściwości palne: 

  1. Paliwo alternatywne (RTF i SRF) oraz odpady, które przygotowane są do wytworzenia takiego paliwa; 
  2. Papier (w tym tektura);
  3. Tekstylia;
  4. Odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem złomu);
  5. Tworzywa sztuczne (folia, opony i pozostałe odpady z gumy);
  6. Odpady wielomateriałowe (złożone z tekstyliów, papieru i tworzyw sztucznych).

W jaki sposób ma zostać zainstalowany system?

Monitoring ma umożliwiać rejestrację obrazu obejmując całą powierzchnię magazynowanych i składanych odpadów wraz z drogami dojazdowymi i pasem otaczającym to miejsce o minimalnej szerokości 15m. Kamery mają posiadać tryb pracy zapewniający ciągły podgląd bez zakłóceń, o każdej porze dnia i nocy (automatyczne dostrojenie do warunków pogodowych). Parametry techniczne urządzeń systemu kontroli maja być zgodne z normą: PN-EN 62676-4:2015-06. Teren na którym będzie prowadzona kontrola wizyjna powinien zostać stosownie oznaczony. System ma zostać zabezpieczony przed utratą zasilania. Dodatkowo monitoring musi posiadać możliwość podglądu przez Internet. Należy przekazać do odpowiedniego WIOŚ-iu (Wojewódzki Inspektoriat Ochrony Środowiska) dostęp do monitoringu (login oraz hasło).

Obraz z kamer ma być zdatny do odtworzenia z zastosowanej tzw. stop-klatki, ma pozwolić na identyfikację pojawiających się na nim osób. Dodatkowo musi zawierać datę oraz czas zarejestrowanych zdarzeń i czynności oraz ma pozostać w niezmienionej postaci.

W przypadku wystąpienia zdarzenia w miejscu składowania lub magazynowania odpadów zagrażającemu życiu lub zdrowiu oraz środowiska musi zostać utworzona kopia zapasowa. Kopia ta ma być przechowywana do czasu, gdy zostanie zabezpieczona jako dowód w ramach toczącego się postępowania, nie krócej jednak niż 90 dni od daty zdarzenia.

Przechowywanie nośnika kopii zapasowej

Nośnik powinien zostać zabezpieczony i należycie przechowywany przed dostępem osób niepowołanych oraz przed utratą danych np.: w wyniku pożaru. Pomieszczenie, w którym przechowywany będzie nośnik ma zapewniać temperaturę powietrza od 18°C do 22°C oraz wilgotność powietrza od 40 do 50%. Jeżeli nośnik będzie przechowywany w odległości mniejszej niż 15m od magazynowania lub składowania odpadów to w szczególności należy zabezpieczyć to miejsce przed dostaniem się ognia.

Co po 22 lutego?

Po wejściu w życie ustawy Inspektorzy Ochrony Środowiska, będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi i przez całą dobę. Za niestosowanie się do ustawy grozi grzywna 5 tyś. złotych (jeżeli dany podmiot będzie notorycznie łamał ustawę to zostanie zastosowany odpowiedni mnożnik tej grzywny).

Czasu na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia jest bardzo mało, a znalezienie wykonawcy monitoringu w krótkim terminie jest bardzo trudne. Wychodzimy do Państwa z pomocą proponując gotowe systemy monitoringu oraz krótki czas przygotowania i wykonania instalacji. 

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze systemu monitoringu zgodnego z ustawą, a chcieliby mieć już tę sprawę z głowy to zapraszamy do kontaktu.

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!