Budowa sieci komputerowych budowa okablowania

Rozwijająca się firma potrzebuje sprawnej i bezpiecznej sieci komputerowej. Regularnie pojawiająca się konieczność przyłączenia nowych drukarek, telefonów czy stanowisk komputerowych stanowi problem, gdy zaczyna brakować gniazdek na podłączenie tych urządzeń. Dobrze zaplanowana sieć to swoboda w podłączaniu nowych urządzeń, gdyż ilość przewodów jest przewidziana z zapasem. Dodatkowo zastosowanie odpowiednich systemów montażu pozwala na uzupełnienie brakującego okablowania bez robót budowlanych i dużych nakładów finansowych.

Nasa firma może stworzyć lub rozbudować Twoją sieć komputerową. Przeprowadzimy Cię przez cały proces informatyzacji firmy!

W ramach informatyzacji firmy przeprowadzamy:

  • Bu­do­wę oka­blo­wa­nia
  • Przy­łą­cza te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (in­ter­net, te­le­fon)
  • Do­star­cze­nie sprzę­tu – kom­pu­te­rów, ser­we­rów, ro­ute­rów itp.
  • Kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi klien­ta
  • Bu­do­wa­nie roz­wią­zań bez­prze­wo­do­wych WiFi

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!